Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp. z o.o. Otwock

Zakład Usług Komunalnych BŁYSK Sp. z o.o. Otwock

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Wywóz odpadów, wynajem sprzętu, letnie utrzymanie ulic, usługi handlowe, selektywna zbiórka odpadów, wywóz odpadów, składowanie odpadów stałych
Dotacja na usługi doradcze i wdrożenie systemu
Dotacja na system zarządzania środowiskowego w ramach działania 4.1 PO IiS

Zbiórka i wywóz odpadów stałych i płynnych, zbiórka, transport i magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, belowanie, utrzymanie dróg, wynajem sprzętu oraz utrzymanie zieleni miejskiej

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl