TEW POLSKA Sp. z o.o. Ruda Śląska

TEW POLSKA Sp. z o.o. Ruda Śląska

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2000

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Realizacja nadzoru nad przedsiębiorstwami grupy TEW ENTSORGUNG w Polsce
Dotacja na usługi doradcze i wdrożenie systemu

Nadzór i koordynacja w Grupie Tönsmeier w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych i płynnych, zbiórki, transportu i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, demontażu i transportu materiałów zawierających azbest, segregacji odpadów, niszczenia dokumentów, recyklingu tworzyw sztucznych, produkcji stłuczki szklanej, belowania, produkcji paliw alternatywnych, składowania odpadów komunalnych, obojętnych i innych niż niebezpieczne, kompostowania, likwidacji dzikich wysypisk śœmieci i rekultywacji terenu, utrzymania dróg, usług porządkowych, wynajmu sprzętu, utrzymania zieleni miejskiej oraz usług pogrzebowych

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl