NZOZ Psychiatryczny Oddział Dzienny Asertywnoœść S.C.

NZOZ Psychiatryczny Oddział Dzienny Asertywnoœść S.C.

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 ŒŚwiadczenie usług z zakresu opieki psychologiczno-lekarsko-pielęgniarsko-terapeutycznej pacjenta w ramach Psychiatrycznego Oddziału Dziennego oraz Psychiatrycznego Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego, badań i porad lekarskich i psychologicznych, profilaktyki i poradnictwa rodzinnego, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, terapii indywidualnej, rehabilitacji medycznej w zakresie psychiatrii, badań i porad psychiatrycznych, Badań i porad psychologicznych, orzekania o czasowej niezdolnośœci do pracy

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl