NZOZ „PIĄTKA” Sp. z o.o. Piekary Śląskie

NZOZ „PIĄTKA” Sp. z o.o. Piekary Śląskie

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Udzielanie świadczeń zdrowotnych: w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: poradni lekarza POZ dla dorosłych, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni (gabinetu) pielęgniarki POZ, poradni (gabinetu) położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: neurologicznej, ginekologiczno-położniczej, urologicznej, realizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 43.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl