Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Jakubiec spółka jawna Myszków

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Jakubiec spółka jawna Myszków

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci,
  • w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, logopedycznej,
  • w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
  • w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej,
  • w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej oraz punktu wczesnej interwencji dziecka, realizowanych w Myszkowie przy ul. Piłsudskiego 33.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl