Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Światowit Myszków

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Światowit Myszków

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, poradni lekarza POZ dla dzieci, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: ginekologiczno-położniczej, ginekologicznej dla dziewcząt, diabetologicznej, urologicznej, dermatologicznej, onkologicznej, neurologicznej, neurologicznej dla dzieci, okulistycznej, okulistycznej dla dzieci, otorynolaryngologicznej, reumatologicznej, preluksacyjnej, neonatologicznej, geriatrycznej, endokrynologicznej, chorób tarczycy, logopedycznej, profilaktyki chorób piersi, chorób metabolicznych; w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej; w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej; świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni: EKG i USG oraz świadczeń z zakresu medycyny pracy, realizowanych w Myszkowie przy ul. 1 Maja 130,
  • z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, realizowanych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl