Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pyskowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pyskowice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Zbiórka, transport i magazynowanie odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów i obrót tymi odpadami, zbiórka, transport i magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, demontaż i transport materiałów zawierających azbest, utrzymanie dróg, wynajem sprzętu, utrzymanie zieleni miejskiej oraz usługi pogrzebowe
Dotacja na system zarządzania środowiskowego w ramach działania 4.1 PO IiS

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl