Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA Nowa Wieś k. Poczesnej

Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA Nowa Wieś k. Poczesnej

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008 Usługi w zakresie wykonywania:
– badań mieszanek mineralno-asfaltowych (pobieranie próbek, badanie gęstoœści, gęstoœci objętoœściowej, pobieranie próbek odwiertem rdzeniowym, badanie zawartoœci lepiszcza rozpuszczalnego)
– badań kruszyw i gruntów (moduł sztywnoœci nawierzchni podatnych przez obciążenie płytą VSS).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl