Haar Polska Sp. z o.o. Kraków

Haar Polska Sp. z o.o. Kraków

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008Usługi z zakresu projektowania i wytwarzania stanowisk do kontroli prawidłowego działania wyposażenia cystern drogowych służącego do ich załadunku i rozładunku, przygotowania do badań okresowych i poœśrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl.3, w których prężnoœść pary w temperaturze 50oC nie przekracza 110 kPa (łącznie z UN 1203 PALIWO SILNIKOWE (BENZYNY)), niestwarzających, dodatkowych zagrożeń zgodnie z ADR, przeprowadzania badań w ramach programu bezpiecznego załadunku cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl.3, których prężnośœć pary w temperaturze 50oC nie przekracza 110 kPa (łącznie z UN 1203 PALIWO SILNIKOWE (BENZYNY)), niestwarzających, dodatkowych zagrożeń zgodnie z ADR, modernizacji cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl.3, których prężnośœć pary w temperaturze 50oC nie przekracza 110 kPa (łącznie z UN 1203 PALIWO SILNIKOWE (BENZYNY)), nie stwarzających, dodatkowych zagrożeń zgodnie z ADR, poprzez wymianę armatury, montaż układów zabezpieczających przed przepełnieniem, montaż układów pomiarowych i systemów zapobiegających zmieszaniu produktów (z wyłączeniem procesów spawania) oraz sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl