EKOŒŚRODOWISKO Spółka z o. o. Bytom

EKOŒŚRODOWISKO Spółka z o. o. Bytom

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
Usługi w zakresie usług komunalnych takich jak letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, parkingów, cmentarzy, miejsc pamięci i innych terenów miejskich, utrzymanie terenów zielonych w pełnym zakresie w tym parków, między innymi wpisanych do rejestru zabytków, zieleńców, skwerów i pasów drogowych i likwidacja dzikich wysypisk, budowa i konserwacja elementów małej architektury, placów zabaw i urządzeń zabawowych, drobne naprawy nawierzchni dróg, placów i chodników, całoroczne utrzymanie właœściwego stanu sanitarnego i porządku w budynkach oraz w ich otoczeniu, usługi w zakresie dostarczania lub obsługi kabin i szaletów toaletowych, obsługa sanitarno – porządkowa imprez kulturalnych, wywóz odpadów komunalnych, odpadów ze zbiórki selektywnej, nieczystoœci płynnych, gruzu, żużlu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów przemysłowych

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl