Centrum Medyczno-Farmaceutyczne Przyjazna Katowice

Centrum Medyczno-Farmaceutyczne Przyjazna Katowice

NormaZakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie poradni lekarza POZ, poradni pielęgniarki POZ, poradni położnej POZ; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: poradni ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, alergologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, chirurgii naczyniowej, żywieniowej, onkologicznej, gastroenterologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej; w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologicznej; w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz świadczeń diagnostycznych i profilaktycznych z zakresu pracowni USG, realizowanych w Katowicach przy ulicy Przyjaznej 23.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl