Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP

13 paź

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP

Szkolenia BHP mają zazwyczaj na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny zawartymi w Kodeksie Pracy o którym mówi zapis: (§ 2. art. 237) “Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Każdy pracodawca zatrudniając nowego pracownika posyła go na kurs, w czasie którego będzie mógł uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu. Wiedza ta powinna być odnawiana na szkoleniach okresowych, czyli uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy z zakresu reguł panujących w danej firmie. Pojawiło się jednak w Polsce stosunkowo duże grono osób, które mogą sobie pozwolić na zwolnienie z odbywających się cyklicznie szkoleń BHP.

Kto może wnioskować o zwolnienie z okresowego szkolenia BHP?

W zależności od wykonywanego zawodu poszczególne osoby mogą wnioskować o uchylenie konieczności wykonywania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Każdy zawód posiada odrębną kategorię ryzyka i to właśnie od niej zależy, czy pracownik może pominąć dodatkowe szkolenie BHP.

Ważne!

Od 1.01.2019 r. szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Szkolenie okresowe jest również wymagane, gdy z dokonanej oceny ryzyka wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka (art. 2373 § 22-24 k. p.).

Skutki zwolnienia ze szkolenia okresowego BHP

Warto pamiętać, że oprócz właściwego zachowania w niebezpiecznej sytuacji, szkolenie BHP przewiduje przystosowanie i naukę udzielania pierwszej pomocy. Zatem znajomość wszystkich reguł z tym związanych powinno być powszechną wiedzą każdego pracownika, niezależnie od wykonywanego zadania w danej firmie.

Dodatkowym elementem szkolenia jest także dostosowanie samego miejsca pracy do jego pierwotnego przeznaczenia, a zatem nauka posługiwania się narzędziami będącymi w zasięgu nawet pracowników biurowych. Mowa tu przede wszystkim o zasadach ergonomii, nieprzestrzeganych przez wiele osób. Pomijanie tak ważnych kwestii jak właściwe usytuowanie, ustawienie biurka w odpowiedniej odległości, może powodować liczne choroby i dolegliwości.

Wyjątki dotyczące ponownego odbycia szkolenia okresowego

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Tym samym, jeżeli zmiana stanowiska pracy i w konsekwencji ponowny instruktaż stanowiskowy jest związany ze zmianą warunków techniczno-organizacyjnych (nie następuje zmiana grupy stanowisk), pracownik posiadający aktualne szkolenie okresowe może być zwolniony z pierwszego szkolenia okresowego, tj.

  • dla zatrudnionych na stanowiskach osób kierujących pracownikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
  • oraz stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Natomiast kolejne szkolenie okresowe pracownik będzie musiał odbyć przed dopuszczeniem do pracy, najpóźniej po upływie terminu, do którego miał aktualne szkolenie okresowe.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl