Kontrolerzy NFZ będą mogli karać zza biurka

04 cze
kontrolerzy NFZ

Kontrolerzy NFZ będą mogli karać zza biurka

Od 1 czerwca Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia nie muszą pojawiać się w placówce medycznej w celu jej skontrolowania. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nadano Kontrolerom Narodowego Funduszu Zdrowia szerokie, nowe uprawnienia kontrolne równocześnie istotnie zmniejszając prawa kontrolowanego.

Nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie procedur kontrolnych poprzez ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do jednego dokumentu – wystąpienia pokontrolnego.

Przepisy pozwolą na tzw. „kontrole zza biurka”. Kontroler nie będzie musiał fizycznie być na miejscu kontroli, ale będzie mógł wysłać maila, by przeprowadzić kontrolę lub bez jej wszczynania – dokonać czynności sprawdzających.

Dzięki zmianie przepisów, pobieranie wyjaśnień będzie mogło być zdalne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w przypadku braku wyjaśnień, bez wszczęcia kontroli, będą mogły być nałożone sankcje. Nowelizacja wprowadziła niezwykle krótki (dwudniowy termin) na wniesienie przez podmiot kontrolowany sprzeciwu (i to wraz z uzasadnieniem).Zrezygnowano także z protokołu kontroli do którego podmiot kontrolowany mógł zgłaszać zastrzeżenia. Nowe przepisy wprowadzają także tzw. „próg bagatelności”, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 złotych dla pojedynczej kontroli.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl