Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

24 maj
Konkurs RPO Województwa Śląskiego

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18

Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Najważniejsze informacje:

Nabór wniosków  do 28.06.2018 r. (do godziny 12:00:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu  – styczeń 2019


Na co można otrzymać dofinansowanie:

1.    Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2.    Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Kto może składać wnioski:

  1. Przedsiębiorstwa (podmiot posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS lub CEIDG)
  2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Finanse:

Maksymalny poziom dofinansowania  100,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie  62 505 000,00 PLN

Więcej na www.scp-slask.pl/lsi/nabor/313

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl