Konkurs dla MŚP z Dolnego Śląska

11 cze
konkurs na dotacje

Konkurs dla MŚP z Dolnego Śląska

25 lipca 2018 rusza konkurs w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego – Poddziałanie1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

W ramach konkursu możesz zrealizować projekt dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej.

Wyjaśniamy:

• innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 zł, a maksymalna wartość wydatków kwalilfikowalnych projektu aż 1 000 000 zł.

Wysokość dofinansowania:
– mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
– średnie przedsiębiorstwa – do 35%

Szanse na otrzymanie dofinansowania:

• wysoki poziom innowacyjności produktu, usługi lub procesu wdrażanego w wyniku realizacji projektu,
• wpisywanie się projektu w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zastosowanie rozwiązań ekologicznych,
• posiadanie certyfikatów: certyfikat zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO lub certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS PN-N, certyfikat zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej, systemu branżowego lub notyfikację/akredytację związaną z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
• posiadanie przez wnioskodawcę głównej siedziby na terenie województwa dolnośląskiego,
• realizacja projektu na obszarach wiejskich,
• zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu,
• większa od wymaganej wysokość wkładu własnego.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl