Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020

23 sie
wsparcie dla firm

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020

Konkurs 3.3 RPO WS 2014-2020

Ruszył ostatni nabór na dotacje do zakupu i wdrożenia technologii, urządzeń komputerowych, różnorodnych systemów informatycznych w ramach w woj. śląskiego.

Dotacja wynosi 45% wartości projektu netto (a na niektóre pozycje 50%).

Wnioski można składać w terminie do 18.09.2018.

Można nabywać wszelkie oprogramowania oraz urządzenia komputerowe.

Wasza Firma jest potencjalnym beneficjentem.

Jeśli planujecie inwestować w informatykę w roku 2018, 2019 lub nawet 2020 to można rozmawiać i analizować przypadek i porównywać z kryteriami oceny.

Oś priorytetowa

  1. Konkurencyjność MŚP

Działanie

3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej, RPO WSL 2014-2020, Typ projektu Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Informacje o naborze

Termin, do którego można składać wnioski

2018-09-18 (do godziny 12:00:00)

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019/ II kwartał 2019

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

  1. Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto może składać wnioski?

  • Mikroprzedsiębiorstwa,
  • Małe Przedsiębiorstwa,
  • Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]

50,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN

64 702 500,00

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR

15 000 000,00

Data określenia wartość w PLN 2018-05-30 gdzie 1 EUR = 4,3135 PLN

Konsultuj z nami swój projekt.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl