Konkurs 3.2 Innowacje w MŚP

23 sty
innowacje w msp

Konkurs 3.2 Innowacje w MŚP

30-go grudnia 2017 ruszył trzeci i ostatni konkurs na dotacje do zakupu i wdrożenia technologii, systemów, maszyn i urządzeń w ramach innowacji w woj. śląskim.

Typ projektu: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych

Nabór: 29.12.17. – 28.02.2018. / Rozstrzygnięcie: sierpień 2018 /

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1.    Mikroprzedsiębiorstwa,
2.    Małe Przedsiębiorstwa,
3.    Średnie Przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania : 35% dla średnich, 45% dla mikro i małych

Limity/ograniczenia:

1.Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek
2. Realizacja projektu na terenie woj. śląskiego
3. Minimalna wartość dofinansowania 100.000,00 zł
4. Max. wartość dofinansowania 3.000.000,00 zł
5. Usługi doradcze w projekcie nie mogą przekraczać 5% wartości kosztów kwalifikowalnych
6. Koszty związane z promocją projektu nie mogą przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych
7. Kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000,00EUR w okresie ostatnich 3 lat podatkowych.
W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów
wartość pomocy de minimis wynosi 100.000,00EUR w okresie ostatnich 3 lat podatkowych
8. Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą ( kapitałowo, osobowo )
9. Dofinansowanie uzyskają projekty, których celem jest wdrożenie innowacji technologicznej stosowanej co najmniej w skali regionu ( woj. śląskie )
przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu

Innowacje technologiczne:
1. procesowa: wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy (zmiany w zakresie technologii, urządzeń i/lub oprogramowania)
2. produktowa: wdrożenie wyrobu lub usługi które są nowe lub znacząco ulepszone z punktu widzenia ich charakterystyki technicznej, zastosowanych komponentów i materiałów oraz oprogramowania stanowiącego integralną część produktu, a także udoskonalenia ułatwiające korzystanie z produktu przez użytkownika.
Sektory wyłączone:
-hutnictwo żelaza i stali
-węglowy
-budownictwa okrętowego
-włókien syntetycznych
-transportu i związanej z nim infrastruktury
-wytwarzania energii jej dystrybucji i infrastruktury
-produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
-rybołówstwo i akwakultura
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl