Jakie inwestycje i działania będą wymagać oceny wodnoprawnej?

18 cze
ocena wodnoprawna

Jakie inwestycje i działania będą wymagać oceny wodnoprawnej?

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne przewiduje, że ocenie wodnoprawnej będą podlegały inwestycje lub działania w zakresie:

1) korzystania z usług wodnych;
2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
3) piętrzenia wody podziemnej;
4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonania urządzeń wodnych;
7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy – Prawo wodne (spośród działań wymienianych w tym artykule rozporządzenie bierze pod uwagę pkt 6), udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu).

Jaki pobór wód wymaga oceny wodnoprawnej?
W zakresie korzystania z wód projekt rozporządzenia przewiduje, że oceny wodnoprawnej będzie wymagał:
– pobór wód podziemnych, gdy jest to pobór wód podziemnych nie mniejszy niż 1 mln m3 na rok;
– pobór wód podziemnych nie mniejszy niż 100 tys. m3 na rok, jeżeli jest pobór realizowany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy;
– pobór wód powierzchniowych, gdy jest nie mniejszy niż 2,5 mln m3 na rok.

Wykonanie urządzeń wymagające oceny
W zakresie urządzeń wodnych ocenie wodnoprawnej będzie podlegać wykonanie:
1. budowli przeciwpowodziowych – kierownice w ujściach rzek do morza, sztucznych zbiorników przeciwpowodziowych, budowli regulacyjnych, falochronów lub stopni wodnych;
2. kanałów;
3. budowli piętrzących:

– o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 0,3 m na ciekach naturalnych, dla których celem środowiskowym jest zapewnienie ciągłości morfologicznej lub na obszarach objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) lub w otulinach form ochrony przyrody, przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
– jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,
– na wysokość nie mniejszą niż 1 m;

4. urządzenia do przerzutów wód lub sztucznego zasilania wód podziemnych w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych;
5. bulwarów, nabrzeży, murów oporowych na długości nie mniejszej niż 500 m.

Działania na ciekach wodnych
W zakresie regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych za inwestycje wymagające uzyskania oceny wodnoprawnej uznaje się:
1) wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1 km cieku naturalnego;
2) wykonanie zabudowy potoków górskich na długości nie mniejszej niż 1 km koryta cieku naturalnego planowanego do zabudowy;
3) kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych na długości nie mniejszej niż 1 km tego cieku.

Działania na gruntach przylegających do wód
W zakresie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającej wpływ na warunki przepływu wody, ocena wodnoprawna będzie wymagana, jeżeli podwyższenie terenu wynosi nie mniej niż 1 m lub obniżenie terenu nie mniej niż 2 m, na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.

Zmniejszenie naturalnej retencji
Wymóg oceny wodnoprawnej w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zasilania ujęć wód powierzchniowych lub wód podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest tożsamy z wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego za utratę naturalnej retencji.

Utrzymywanie wód
Oceny wodnoprawnej będzie wymagało usuwanie namułów i rumoszu, jeżeli będzie prowadzone na długości nie mniejszej niż 1 km lub na powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl