Jaka jest wysokość kary za brak wpisu do rejestru BDO?

05 cze
kara za brak wpisu do rejestru rodo

Jaka jest wysokość kary za brak wpisu do rejestru BDO?

Obowiązek rejestracji podmiotów upłynął 24 lipca 2018 r. Część przedsiębiorców, którzy nie dokonali rejestracji wraz z upływem tego terminu utraciła prawo do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej wymienionej w art. 57 ust. 1 ustawy o opadach. Podmioty te pomimo upływu terminu w dalszym ciągu mogą składać wnioski.

Za 2019 rok po raz pierwszy sprawozdania odpadowe będą składane za pośrednictwem BDO. Nieuzyskanie wpisu uniemożliwi więc przedsiębiorcom wypełnianie tego obowiązku. Za brak złożenia wniosku przedsiębiorcom grożą zarówno sankcje administracyjne (finansowe), jak i karne. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w terminie, wówczas bez uzyskania wpisu do rejestru w ramach BDO nie będzie mógł prowadzić działalności.

Inne sankcje to:

– za nieterminowe złożenie wniosku – kara aresztu albo grzywny (art. 179 ustawy o odpadach), przy czym możliwe jest nałożenie grzywny w maksymalnej wysokości 500 zł w postępowaniu mandatowym (art. 96 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń, tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.);

– za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem – administracyjna kara pieniężna może wynieść od 1 tys. do 1 mln zł (art. 194 ustawy o odpadach).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl