Wymagania normy OHSAS 18001:2007

Wymagania normy OHSAS 18001:2007

1.Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkoleniu każdy z uczestników będzie znał zakres, powołania i definicje normy OHSAS 18001. Tym samym będzie potrafił odpowiedzieć na pytania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w obrębie własnego przedsiębiorstwa. Wiedza na temat zakresu normy pozwoli mu wychwycić ewentualne niezgodności, a także zainicjować działania korygujące.

 1. Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy OHSAS 18001.
 2. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 3. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

5.Program: 

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.

4. Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.

5. Sposób prezentacji wymagań OHSAS 18001 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu nomy).

6. Wymagania OHSAS 18001:2007

a)Wiodąca rola kierownictwa

 • Wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa,
 • Polityka jakości,
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia.

b) Planowanie

 • Działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości,
 • Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
 • Planowanie zmian.

c) Działania wspierające

 • Zasoby,
 • Kompetencje,
 • Świadomość,
 • Komunikacja,
 • Udokumentowana informacja.

d) Działania operacyjne

 • Planowanie i nadzór operacyjny,
 • Wymagania odnośnie produktów i usług,
 • Projektowanie produktów i usług,
 • Nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
 • Dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
 • Zwolnienie produktów i usług,
 • Nadzór nad niezgodnymi rezultatami.

e) Ocena działań

 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Ocena zgodności;
 • Przegląd zarządzania.

f) Doskonalenie

 • Niezgodności i działania korygujące,
 • Ciągłe doskonalenie.

7. Podsumowanie

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl