Granty na transfer technologii

12 lip
transfer technologii

Granty na transfer technologii

Konkurs w Działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków trwa do wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń:

 • upływu dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • wyczerpania środków przeznaczonych na Konkurs na dany rok kalendarzowy,
 • ogłoszenia przez ARP S.A. zakończenia Konkursu.

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych innowacyjnych technologii, między innymi:

 • patentów,
 • wzorów użytkowych,
 • topografii układów scalonych,
 • know-how.

Warunku uzyskania dotacji:

 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wnioskodawca ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
 • Wnioskodawca oraz Dawca Technologii nie pozostają ze sobą w relacji podmiotów powiązanych kapitałowo, osobowo bądź faktycznie.
 • Wnioskodawca posiada formalne zdolności do zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

Kryteria dot. transferowanej technologii

 • Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
 • Projekt musi dotyczyć innowacji na poziomie gotowości technologicznej TRL 7 lub wyższej,
 • Przedmiot Projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS),
 • Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat,
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia Wniosku.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl