Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Wnioski składać mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru – tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu) oraz nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

W konkursie (pomoc de minimis do 200 tys. PLN) wnioski składać mogą tylko mikroprzedsiębiorstwa.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100.000,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200.000,00 zł

Wnioski można składać do dnia 29.07.2019 rok