DOTACJE DLA WOJ.OPOLSKIEGO

14 lut
dotacje dla woj. opolskiego

DOTACJE DLA WOJ.OPOLSKIEGO

PODDZIAŁANIE 2.1.2

Tylko do 26.03.2018 r. przedsiębiorcy z województwa opolskiego mogą starać się o dotacje na wdrożenie rozwiązań informatycznych usprawniających prowadzoną działalność gospodarczą.

Konkurs odbywa się w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020 dla MŚP mających swoją siedzibę (lub oddział) w województwie opolskim.

W jego ramach przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie nawet  do 70% kosztów projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wybranego schematu pomocy).

Przedsiębiorca może otrzymać od 100 000 do maksymalnie 500 000 zł.

Dofinansowanie obejmuje następujące typy projektów:

1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Projekt może objąć wdrożenie rozwiązań informatycznych, m. in. w następujących obszarach biznesowych:

 • system informacji analizy zarządczej (BI – Business Intelligence);
  • zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – materiałowymi, finansowymi,
  produkcyjnymi, ludzkimi (ERP – Enterprise Resource Planning);
  • komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM – Computer Integrated Manufacturing);
  • systemy nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition),
 • procesy wymiany produktów i usług pomiędzy dostawcami a odbiorcami, sprzedaż i kupowanie towarów i usług, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych
  (E-Commerce);
  • elektroniczna wymiana danych, informacji, dokumentów (EDI – Electronic Data Interchange);
  • komputerowo wspomagane projektowanie i produkcja (CAD/CAM/CAE –Computer Aided Design/Manufacturing/Engineering)

Forma wsparcia: Zaliczka lub refundacja

Instytucja organizująca konkurs – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Termin naboru wniosków: 19.03.2018 r. do dnia  26.03.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: Wrzesień 2018

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl