“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

23 lip
dofinansowanie na poprawę BHP

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

“Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”
Termin Ogłoszenie naboru: wkrótce!!!
Dla kogo? Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

·        nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenia zdrowotne;

·        nie zalega z opłacaniem podatków;

·        nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

·        nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;

·        nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,

·        do którego został zobowiązany

Na co? Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

·        bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

·        urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

·        oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

·        ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

·        urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

·        sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach

·        i innych strefach pracy;

·        sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

·        sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

·        środki ochrony indywidualnej.

Max. dofinansowanie

Maksymalna  wysokość  dofinansowania  Projektu  jest  uzależniona  od  liczby  osób,  za  które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia Wniosku.

Wkład własny Min. 10%
Wartość projektu Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę: czas potrzebny od  zamówienia/zlecenia,  dostawy/usługi,  przeprowadzenie  pomiarów  po  realizacji  Projektu, zdobycie  uprawnień  na  urządzenia  (jeśli  Projekt  tego  wymaga).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl