Czy można wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

20 lis
ekwiwalent za urlop

Czy można wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z art. 152 §1 kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, a z prawa tego nie może zrezygnować. Oznacza to, iż prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa już w pierwszym roku pracy (z upływem miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 przysługującego mu wymiaru po przepracowaniu roku), a w kolejnych latach zatrudnienia pracownik nabywa prawo do tzw. urlopu kolejnego, już od 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika. Na jego też wniosek może być podzielony na części, jednak w tym przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zgodnie z tym pracownik nie może oczekiwać, aby pracodawca wypłacił im ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia. Artykuł 171 Kodeksu Pracy definiuje wprost, że ekwiwalent pieniężny przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a nie braku chęci wykorzystania urlopu przez pracownika.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl