Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko skaleczenia się ostrym narzędziem przez pracownika?

02 mar
ograniczenie ryzyka skaleczenia

Co zrobić żeby zmniejszyć ryzyko skaleczenia się ostrym narzędziem przez pracownika?

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696) pracodawca zobowiązany jest do:

 • Dokonania oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew.

 

 • Opracowania i wdrożenia procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami.

 

 • Eliminowania przypadków zbędnego stosowania ostrych narzędzi

 

 • Opracowania i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego,  która ma umożliwić niezwłoczne udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej.

 

 • Informowania o dostępnych szczepieniach

 

 • Opracowania i wdrożenia procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej.

 

 • W celu ochrony pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.

 

Masz więcej pytań odnośnie ostrych narzędzi?
Skontaktuj się z naszym działem BHP!

Jagoda: 662 218 087
Karolina: 662 230 848

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl