Kategoria: Aktualności

16 Wrz

Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

Analiza ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A) i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (O). Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy: Oszacowanie […]

28 Sie

Prawo wodne – jak uzyskać decyzję zwalniającą od zakazów ?

Zgodnie z Prawem wodnym w niektórych przypadkach przedsiębiorca musi zdobyć tzw. decyzję zwalniającą od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. W jakiej sytuacji można się ubiegać o taką decyzję i co powinien zawierać wniosek? Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo wodne bezwzględny zakaz, od którego nie ma odstępstw obowiązuje w przypadku wprowadzania ścieków: […]

26 Sie

Zmiany w kodeksie pracy od września 2019 r.

Zmiany w kodeksie pracy dotyczą m.in. ochrony przedemerytalnej pracownika, mobbingu, urlopu szkoleniowego, katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Od 1 września zostanie wprowadzona zmiana dotycząca doprecyzowania, iż pracownikowi, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego: Art. 1032. § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § […]

21 Sie

Ponowne wykorzystanie zużytych opon, z czym się wiąże?

Czy stosowanie opon jako obciążników, np. plandek zakrywających pryzmy kiszonki, bądź odbijaczy na placach zabaw, boiskach, ogródkach itd. stanowi proces przetwarzania odpadów i wymaga uzyskania zezwolenia? Zużyte opony są odpadem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów należy je klasyfikować do kodu 16 01 03), który w dużym stopniu obciąża środowisko naturalne. Rozporządzenie Ministra Środowiska […]

19 Sie

Nowe rozporządzenie dla operatorów żurawi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, 16 maja 2019r. upłynął termin dla pracodawców, na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia żurawi wieżowych oraz odpowiedniego oświetlenia terenu pracy. W tym terminie pracodawcy powinni wyposażyć kabinę żurawia w: urządzenie komunikacyjne umożliwiające […]

13 Sie

RODO: Zmiany w wykazie operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych

8 lipca 2019 r. w Monitorze Polskim pojawił się Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. organ nadzorczy jest zobowiązany podać do […]

12 Sie

NFZ szykuje premie dla POZ

Szykuje się podwyżka stawki kapitacyjnej w POZ, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować między innymi wystawianie e-recept, jak również uzyskiwanie certyfikatów akredytacyjnych. NFZ daje zielone światło do tego by świadczeń w POZ udzielali nie tylko lekarze rodzinny i pediatrzy. Przepisy nowego zarządzenia będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów już od 1 września 2019 […]

06 Sie

Zmiany w normach dotyczących Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Norma PN – ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 Od 12.03.2018 r. do 11.03.2021 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy PN -ISO 45001:2018-06. Przedsiębiorcy/ firmy posiadający certyfikat wydany na zgodność z BS OHSAS 1801:2007 i lub PN-N 1801:2004 po 11.03.2021 r. stracą ważność. Nowa Norma PN – ISO 45001: […]

05 Sie

Środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z Art. 2376 kp. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca oprócz tego jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich […]

01 Sie

„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” – działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

26 sierpnia 2019 r. ogłoszony zostanie nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju będzie miał do rozdysponowania wśród przedsiębiorców tym razem 350 mln zł. Działanie 2.1 „Wsparcie […]