Kategoria: Aktualności

12 Lis

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 2019 r.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorstw jest dostosowanie swoich działań do obowiązujących przepisów. Różnorodne akty prawne, rozporządzenia czy ustawy wymagają od firm wdrożenia lub zaktualizowania szeregu rozwiązań związanych m.in. z zarządzaniem informacją w organizacji. Niektóre z wprowadzonych w tym roku przepisów spowodowały wzrost liczby niezbędnych dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności. Kończący się rok […]

08 Lis

UWAGA! Zmiany w przepisach dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Od 11 października 2019 r. obowiązuje nowy akt prawny, który wprowadził zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031). Wprowadzono następujące modyfikacje: 1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli w lp. 4 w kolumnie czwartej wyraz „300” zastąpiono wyrazem […]

07 Lis

Szkolenie bhp dla obcokrajowca – w jakim języku?

Pracodawca, który zatrudnia obcokrajowca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić mu możliwość komunikacji w zrozumiałym dla niego języku na cały czas trwania stosunku pracy – nie tylko podczas instruktażu wstępnego, czy samego zatrudnienia. Zgodnie z art. 2373 §2 k.p. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy […]

06 Lis

Nowe obowiązki w zakresie magazynowania odpadów od 17 grudnia 2019 r.

Od 17 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755). O czym warto wiedzieć? Przeczytasz w naszych aktualnościach…. Przy wejściu na teren magazynowania lub składowania odpadów trzeba umieścić informację o prowadzeniu systemu kontroli. Udostępnienie zapisanego […]

05 Lis

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie przepisów RODO nałożona na organ administracji publicznej

Pierwszym organem administracji samorządowej który został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości 40 tysięcy złotych  za nie dopełnienie obowiązków wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim. Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim jako administrator danych nie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi, które miały […]

23 Paź

Odpady on-line już od 1 stycznia 2020 r.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 lipca 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest […]

21 Paź

W dniu 13.08.2019r. rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022

W dniu 13.08.2019r. rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Jest to kontynuacja poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Mimo, że w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w […]

16 Paź

Nowe przepisy w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ)

24 września 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712), a wprowadzone zmiany mają na celu skrócić czas prowadzenia […]

15 Paź

IATF 16949:2016 – system zarządzania odpowiadający specyficznym wymaganiom i metodą zarządzania w branży motoryzacyjnej

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w krajach unii europejskiej a branża motoryzacyjna jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce. Aby zapewnić bezpieczeństwo wyrobów w branży motoryzacyjnej Międzynarodowa Grupa do spraw Motoryzacji (IATF) opracowała System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949:2016. System zarządzania jakością według standardu IATF zorientowany jest na wszystkie organizacje w przemyśle motoryzacyjnym […]

14 Paź

Spis substancji niebezpiecznych

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu tych substancji i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Ustawodawca jednak nie określił jak powinien wyglądać wzór […]