Kategoria: Aktualności

22 Lip

Nieodpłatne posiłki i napoje

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych, ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie, nieodpłatne posiłki i napoje. Rada Ministrów określa wymagania, jakie powinny spełniać oraz warunki wydawania posiłków i napojów. Aktualne brzmienie § 2  rozporządzenia (na dzień 7 maja 2019 r.): 2 ust. 1 […]

18 Lip

Dotacje do 100% na inwestycje w województwie świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Wnioski składać mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (licząc wstecz od dnia rozpoczęcia […]

17 Lip

Anonimowe zgłoszenie do WIOŚ – czy są zgodne z prawem?

Wszystkie skargi i wnioski składane do WIOŚ są rejestrowane w księdze skarg i wniosków, bez względu na to, czy są anonimowe, czy nie. Najczęściej osoba skarżąca po prostu zastrzega sobie poufność. Jeżeli skarga jest wniesiona anonimowo, bez podania jakichkolwiek danych wnoszącego, WIOŚ może w ogóle jej nie rozpatrzyć, gdyż zgodnie z art. 63 § 2 […]

16 Lip

Ochrona łańcuchów dostaw przed cyberatakami

Łańcuch dostaw opisuje kolejne etapy produktu lub usługi w drodze od dostawcy do klienta, swoim zakresem obejmuje: organizacje, ludzi, działania, informacje i zasoby. Łańcuchy dostaw są szczególnie wrażliwe ze względu na ich złożone interakcje m.in. z działaniami zakładu, pracownikami i klientami. W ochronie łańcucha dostaw ważne znaczenie ma zainstalowanie bezpiecznej technologii, jednak bezpieczna technologia stanowi […]

12 Lip
transfer technologii

Granty na transfer technologii

Konkurs w Działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Termin naboru wniosków trwa do wystąpienia pierwszego z następujących zdarzeń: upływu dnia 31 grudnia 2019 r., wyczerpania środków przeznaczonych na Konkurs na dany rok kalendarzowy, ogłoszenia przez ARP […]

11 Lip
Poprawa Bhp Konkurs

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2019.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Nawet 500 000 złotych może otrzymać przedsiębiorca z ZUS, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. W konkursie zostaną wybrane projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie […]

10 Lip
Zbieranie Przetwarzanie Odpadów

Przesunięcie terminu na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej

Termin na złożenie wniosku o zmianę dotychczasowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz obejmujących te procesy pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wytwarzanie odpadów formalnie upływa z dniem 5 września 2019 r. Na posiedzeniach sejmu w dniach 3 i 4 lipca 2019 roku Sejm zgodził się na przesunięcie daty złożenia wniosków dostosowujących do dnia 5 […]

09 Lip
Badanie Alkomatem Pracowników

Koniec wyrywkowego badania alkomatem pracowników

W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Wynika to z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy i dodanym artykułem 221b, który określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi […]

08 Lip
Prace uciążliwe dla kobiet w ciąży

WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów Dla kobiet w ciąży: Dla kobiet karmiących dziecko piersią: Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas […]

03 Lip
zmiany w opłacie recyklingowej

Zmiany w opłacie recyklingowej

Planowane zmiany Projektowana ustawa zwiększy liczbę obowiązków, które będzie musiał wypełnić przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, oferujący torby z tworzyw sztucznych swoim klientom: dojdzie konieczność ewidencjonowania oraz sprawozdawania szczegółowych informacji marszałkowi. Przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r. Po zmianach do toreb na zakupy z tworzywa sztucznego zaliczać się będą torby: […]