BDO – Baza Danych o odpadach

10 kwi
gospodarka odpadami

BDO – Baza Danych o odpadach

Ministerstwo Środowiska uruchomiło 24 stycznia 2018r. tzw. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami czyli BDO.

W pierwszej kolejności rejestrowane mogą być firmy odpadowe, a następnie stopniowo system ma być rozszerzany o kolejne funkcjonalności. Wpisowi do rejestru dotyczy podmiotów zgodnie z ustawą:

1. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
• wprowadzających na terytorium kraju produkty;
• prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów;
• organizacji odzysku;
• dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.
2. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
• wprowadzających pojazdy
• prowadzących punkty zbierania pojazdów
• prowadzących stacje demontażu
• prowadzących strzępiarki
3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
• wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli
• zbierających zużyty sprzęt
• prowadzących zakład przetwarzania
• organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• prowadzących działalność w zakresie recyklingu
• prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
4. o bateriach i akumulatorach
• wprowadzających baterie lub akumulatory
• prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
• podmiotów pośredniczących
5. o odpadach
• posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
• transportujących odpady
• sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu
• prowadzących zakłady recyklingu statków
6. gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
• będących organizacjami odzysku opakowań
• dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach
• eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach
• prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
• wprowadzających opakowania
• wprowadzających produkty w opakowaniach.

Z urzędu wpisywane są pozostałe podmioty, które nie uzyskały wpisu na wniosek tj.:
-posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane,
-posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacze odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
-podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
-podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
-podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jak dostać się do rejestru?
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Podmiot jest powiadamiany o aktywacji konta oraz o loginie i haśle dostępu do tego konta.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 13 grudnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2377), dostęp do indywidualnego konta w bazie BDO będzie możliwy przy wykorzystaniu strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

Źródło https://serwisochronysrodowiska.pl/aktualnosci/-baza-danych-o-odpadach-kiedy-zacznie-obowiazywac-1767.html

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl