Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw

02 maj
EMAS audyt energetyczny

Audyt energetyczny dla przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu lub przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. Audyt energetyczny służy przedsiębiorstwu do uzyskania informacji o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu posłużą do analiz oraz kontroli, a raport z jego wykonania może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Audyty energetyczne posiadają wytyczne wynikające z dyrektywy 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku:

  • audyt przeprowadza się na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  • audyt powinien powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, nie zaś na okresie zwrotu nakładów, tak aby możliwe było uwzględnienie oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Aby spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa sprzedające ciepło, gaz lub prąd odbiorcom końcowym muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada takich certyfikatów musi wnieść tzw. opłatę zastępczą. Audyt energetyczny to nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale przede wszystkim uzyskanie szeregu korzyści, m.in.: redukcji kosztów eksploatacji obiektów, instalacji czy urządzeń, możliwości wdrożenia nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią, czyli poprawienie wskaźników finansowych i w konsekwencji – zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wynikiem odpowiednio przeprowadzonego audytu jest lista proponowanych przedsięwzięć wraz z wyliczeniami dotyczącymi ich opłacalności, dzięki czemu audyt energetyczny będzie impulsem dla przedsiębiorcy do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji proefektywnościowych.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

emas
EMAS

EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Wdrożenie EMAS daje wskazówki dzięki, którym przedsiębiorstwo uporządkuje obowiązki w zakresie ochrony środowiska, zoptymalizuje ponoszone koszty i efektywnie zarządzi energią i zasobami. System posiada wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, który ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Rejestracja w systemie EMAS jest jednoznaczna ze spełnieniem przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wdroż w swoim przedsiębiorstwie System Ekozarządzania i Audytu EMAS i uniknij dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem co cztery lata audytów energetycznych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl