Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Informacji

wg. PN-EN ISO/IEC 27001:2017

1. Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzanie auditów wewnętrznych w firmie.

2. Profil uczestników: auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Podstawowe terminy i definicje w audicie.

3. Niezgodności Systemu Bezpieczeństwa Informacji.

4. Podział auditów.

5. Kompetencje auditora wewnętrznego:

a) charakterystyka,

b) umiejętności,

6. Zakres procesu auditu wewnętrznego.

7. Prace przygotowawcze:

a) powołanie zespołu auditorów,

b) plan auditu,

c) lista pytań auditowych,

d) przygotowanie merytoryczne.

8. Przeprowadzenie auditu (w tym ćwiczenia):

a) spotkanie otwierające,

b) badanie merytoryczne:

  • weryfikacja zgodności,
  • identyfikacja i dokumentowanie niezgodności.

c) spotkanie zamykające:

  • wnioski i raport z auditu,
  • działania pozauditowe.

9. Podsumowanie i dyskusja.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl