10 strategicznych celów dla opieki podstawowej

28 wrz
10 strategicznych celów dla opieki podstawowej

10 strategicznych celów dla opieki podstawowej

Dekalog dla podstawowej opieki zdrowotnej zawiera propozycje, których wprowadzenie może doprowadzić do poprawy działania tego obszaru opieki. Jakie to rozwiązania?

Od stycznia 2016 roku przy ministrze zdrowia pracuje zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół opracował „Analizę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje rozwiązań systemowych”, którą wydał w formie dokumentu 8 czerwca. W dokumencie przeanalizowano funkcjonowanie POZ, wskazano cele oraz zadania tego poziomu ochrony zdrowia. Określono także 10 najważniejszych proponowanych rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania POZ.

  • Do celów strategicznych podstawowej opieki zdrowotnej zaliczamy zachowanie i poprawę stanu zdrowia w społeczeństwie, uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zadowolenia pacjentów ze świadczeń, ograniczenie finansowych skutków choroby i niepełnosprawności podopiecznych POZ.

1. POZ dla każdego

Brak opieki zdrowotnej dla osób, które nie mają ubezpieczenia, jest wątpliwy zarówno ekonomicznie, jak i etycznie. Może to prowadzić do rozwoju różnych schorzeń o poważnych konsekwencjach. Zauważono, że koszt ustalenia, czy dana osoba ma ubezpieczenie i uprawnienie do objęcia podstawową opieką, jest nieproporcjonalnie wysoki do osiąganych z tego tytułu korzyści. Przyjęto, że zasadne byłoby wprowadzenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem prawa do określonych świadczeń, zwłaszcza podstawowej opieki, a koszty te pokrywałby budżet państwa. W związku z tym proponuje się przebudowanie systemu eWUŚ.

2. POZ oparta na medycynie rodzinnej

Zwrócono uwagę na fakt, że wśród lekarzy i pielęgniarek, którzy udzielają świadczeń POZ, istnieje niski procent osób ze specjalizacją z zakresu medycyny rodzinnej czy pielęgniarstwa rodzinnego. W związku z tym wskazano, że zasadne jest pogłębienie wiedzy i kształcenia w tym obszarze.

3. Zespół medycyny rodzinnej

Jedną ze strategii zaproponowanych w sporządzonym dokumencie jest wprowadzenie modelu zespołu medycyny rodzinnej jako podstawowej struktury POZ. Wskazano, że kluczem do poprawy sprawności funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej jest powierzenie jej kompetentnemu zespołowi profesjonalistów medycznych, który jest powiązany funkcjonalnie i ściśle ze sobą współdziała. Zespół ten ma się składać z lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej. Utworzone zespoły mają być dla pacjenta pierwszym i podstawowym miejscem kontaktu z systemem ochrony zdrowia. Pacjent ma być wpisany na listę tylko jednego zespołu. Pozostawia mu się jednak możliwość wyboru, a także okresowej zmiany zespołu. Zaproponowano, aby relacje lekarz – pielęgniarka nie odbywały się na zasadzie podległości, lecz partnerstwa.

Stwierdzono także, że wspólna lista nie przesądza o sposobie kontraktowania świadczeń z płatnikiem publicznym. Nadal możliwe powinno być zarówno łączne, jak i oddzielne zawieranie umów na te świadczenia.

4. Poprawa finansowania

Zauważono, że obecnie poziom finansowania POZ powoduje, że jej potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Wskazano, że stawka kapitacyjna, jako sposób finansowania, jest warunkiem koniecznym. Jednak nie wystarcza, żeby system działał sprawnie. Proponuje się więc wprowadzenie innych metod finansowania i uzupełnienie stawki kapitacynej o dwie składowe:

1) opłatę za usługę lub zadanie w odniesieniu do określonych świadczeń,

2) bonus przyznany za jakość opieki lub osiągnięty cel.

5. Wzmocnienie roli profilaktyki zawodowej

Ta zasada kładzie nacisk na podjęcie działań z zakresu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Wskazano na szczególne uprawnienia pielęgniarek. Zaproponowano, aby realizowały samodzielnie zadania z tego zakresu. Zwrócono uwagę, że działania te powinny być realizowane zgodnie z programami profilaktycznymi oraz dodatkowo finansowane. Ciekawym rozwiązaniem jest sugestia współpracy zespołu medycyny rodzinnej z dietetykiem.

6. Integracja wewnątrz- i międzysektorowa

Wskazuje się, że lekarz ma nie tylko zajmować się leczeniem i diagnozowaniem pacjenta, ale również być przewodnikiem w systemie ochrony zdrowia. Lekarz POZ ma więc koordynować dostęp do świadczeń specjalistycznych. Żeby mógł realizować tę funkcję, zasadne jest posiadanie skutecznego narzędzia, które umożliwi kontrolę nad zasadnością wykorzystania kosztochłonnych świadczeń specjalistycznych. Takim narzędziem ma być powierzony budżet, zarządzany w skali, która pozwoli na racjonalny rozkład ryzyka.

  • Opłata za usługę lub bonus przyznany za jakość opieki lub osiągnięty cel to propozycja dodatkowych metod finansowania POZ i uzupełnienia dotychczasowej stawki kapitacynej.

7. Informatyzacja

Wdrażanie rozwiązań informatycznych ma skutkować wprowadzeniem pozytywnych zmian. Zdaniem zespołu racjonalne jest wspieranie podmiotów medycznych we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej czy elektronicznej rejestracji w POZ. Proponuje się szkolenia z zakresu programów, które zapewniają komunikację elektroniczną, telekonsultacje, telemedycynę, a także telemonitoring.

8. Ograniczenie biurokracji

Negatywnie oceniono obecnie rozwiązania, takie jak np. konieczność określenia przez lekarza refundacji leku, wydawanie zaświadczeń czy orzeczeń lekarskich. Zwrócono uwagę na konieczność korzystania z wielu portali przy raportowaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych potrzebnych do prowadzenia działalności. Zmniejszenie obowiązków administracyjnych dałoby możliwość ograniczenia nakładów na realizację zbędnych obowiązków, zwiększenia ilości czasu na kontakt z pacjentem oraz poprawiło wydajność systemu.

9. Poprawa jakości

W tym punkcie strategicznym zespół wskazał na konieczność rozwoju wewnętrznej poprawy jakości, popularyzacji akredytacji, a także wspierania i tworzenia spotkań między małymi grupami, które wykonują świadczenia. Warto także przekazywać informacje, które porównują jakość opieki między praktykami lub lekarzami.

10. Rozwój badań naukowych

Ustalono, że zasadne byłoby motywowanie uczelni medycznych, aby wspierały rozwój katedr medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego. Zaproponowano przyznawanie grantów ze środków publicznych na badania prowadzone w sferze obejmującej POZ.

Autor: Emilia Wisniewska, aplikant adwokacki- Kancelaria Adwokacka adw. Anna Zubkowska- Rojszczak

Źródło:https://zpm.wip.pl/84/10-strategicznych-celow-dla-opieki-podstawowej-2985.html

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl