Opłata Środowiskowa

Opłaty środowiskowe są istotnym elementem finansowania ochrony środowiska w Polsce. Wpływy z tytułu opłat zasilające m.in. budżety gmin, powiatów oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczane są na realizację inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.

Uregulowania prawne dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.)

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, ma również obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć związane z nią sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Naliczonej opłaty, której wartość nie przekracza kwoty 800 PLN za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie wnosi się – nie zwalnia to jednak ze złożenia do urzędu marszałkowskiego sprawozdania.

Ww. ustawa Prawo ochrony środowiska ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
 • z kotłowni,
 • ze spalania paliw przez środki transportu,
 • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
 • z przeładunku benzyn silnikowych,
 • z chowu lub hodowli drobiu.
 1. Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, tj.:
 • ścieki przemysłowe,
 • ścieki bytowo-gospodarcze,
 • wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych,
 • wody chłodnicze,
 • wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
 • wody zasolone.
 1. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych (z własnego ujęcia)
 2. Składowanie odpadów.

Podmiotem zobowiązanym do naliczania i uiszczania opłat za składowanie odpadów jest przede wszystkim zarządzający składowiskiem odpadów, ale w niektórych sytuacjach obowiązek ten dotyczy innych posiadaczy odpadów, którzy gospodarują nimi niezgodnie z przepisami prawa.

Brak wymaganego pozwolenia skutkuje koniecznością ponoszenia opłat podwyższonych.

Np. w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

 1. wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
 2. pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną o 500%.